מדיניות פרטיות 

 

מאגרי המידע של שירי רשומים על פי כל דין. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגרי מידע אלה. בהתאם, שירי ו/או מי מטעמה תהא 
רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות קידום 
מכירות ושיווק, על-פי דרישות הדין הרלבנטיות, וכל עוד לא הודיע הלקוח לחברה אחרת. במסגרת זו תהא שירי רשאית להעביר ללקוח מידע כלשהו על 
שירי ומי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי שיריאו מי מטעמה או מי באמצעותה. 

בהצטרפותו לשירות שירי Online, הלקוח מסכים כי מידע שתקבל שירי מהלקוח, לרבות פרטיו האישיים של הלקוח ופירוט בדבר רכישותיו, יוחזקו במאגר 
מידע אחד או יותר של שירי בגינו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי מידע אשר יעודכנו מעת לעת עפ”י שיקול דעתה של שירי ולהוראות 
כל דין.

כן מסכים הלקוח ומאשר באופן מפורש, בהצטרפותו לשירות שירי Online, כי שירי תהיה רשאית להשתמש במידע שתקבל מהלקוח ישירות וכן במידע 
שייאסף ויצטבר במאגר(י) המידע של שירי בגינו מכל מקור ודרך, למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו”ב של רשתות ו/או גופים ושל גורמים 
אחרים שיעניקו שירותים או הטבות ללקוחות), וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) ללקוחות בדיוור אישי ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא 
לנכון לרבות באמצעות טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת SMS מערכת חיוג אוטומטית, תקשורת בלוטות’  וכד’, מטעמה או מטעם אחרים, למטרת משלוח 
דברי פרסומת, עידוד נאמנות הלקוחות לרשת שירי, מתן שירותים ללקוחות וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון. 

שירי אף רשאית, למטרות הנ”ל, להעביר את המידע, מעת לעת, לרשתות ו/או גופים אחרים, ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות ללקוחות על פי שיקול 
דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שלהן שירי רשאית לעשות בו שימוש, כאמור לעיל ובכפוף 
להוראות כל דין. שירי רשאית גם למסור מידע הקשור לפירוט רכישותיו של הלקוח  לצדדים שלישיים.

במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לשירי בכתב בהתאם להוראות כל דין.